Stichting KOJINSEI Nederland

Vertrouwens Contact Personen

bannerfoto {PAGINA}
Stichting Kojinsei wil natuurlijk een veilige club zijn, waar iedereen met plezier bezig is met martial arts. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze club te voorkomen.

Maar stel nu dat...
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen Stichting Kojinsei willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen Stichting Kojinsei een speciaal opgeleide vertrouwenscontactpersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van Stichting Kojinsei?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over: Zowel leden als het bestuur van Stichting Kojinsei kunnen de vertrouwenscontactpersoon raadplegen.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: * = Uitzondering: indien je de vertrouwenscontactpersoon op de hoogte stelt van misdrijven die niet zijn aangegeven of die je niet wilt aangeven is deze wettelijk verplicht hier melding van te maken. Ook hiervan zal de vertrouwenscontactpersoon je van tevoren op de hoogte stellen.

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon geanonimiseerd aan dit bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. De vertrouwenscontactpersoon handelt echter autonoom en dus onafhankelijk van het bestuur.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen leden van Stichting Kojinsei plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen Stichting Kojinsei-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.
De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Hiervoor kan de vertrouwenscontactpersoon hen verwijzen naar iemand die dit wel kan. Als er verdere opvang en/of begeleiding noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten Stichting Kojinsei .

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd en geslacht, binnen Stichting Kojinsei. Binnen Stichting Kojinsei functioneert de door NOC*NSF opgeleide vertrouwenscontactpersoon:

Dick van Belle
telefoon 06 22 38 75 56
e-mail 

Als er sprake is van seksuele intimidatie of als je geen vertrouwen hebt in de vertrouwenscontactpersoon van Stichting Kojinsei, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

© Stichting Kojinsei Nederland, 2024 - Alle rechten voorbehouden